ALFA-BET Spółka z ograniczona odpowiedzialnością realizuje Projekt nr POIR.03.02.02-00-2783/21  pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wyrobów budowlanych z Beton+”  w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

We wrześniu 2020 roku ALFA-BET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Cele projektu
Dotacja na kapitał obrotowy dla ALFA-BET
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
Planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa
Wartość projektu: 254 640,39 zł
Wkład Funduszy Europejskich 254 640,39 zł

W kwietniu 2017 roku ALFA-BET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisała z LUBELSKĄ AGENCJĄ WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE umowę o dofinansowanie realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, Działanie 3.7

Cele projektu
Przedsięwzięcie pt. „Założenie nowego zakładu produkcyjnego ALFA-BET w celu wprowadzenia innowacyjnych produktów opartych na wynikach badań naukowych”

Celem jest wprowadzenie do oferty i produkcja przez Alfa-Bet innowacyjnego produktu z kompozytu betonowego TERMBET.

Planowane efekty to: wdrożenie do produkcji innowacji produktowej i procesowej, wzrost przychodów, wzrost zatrudnienia.
Wartość projektu  4 921 845,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich 1 743 664,00 zł

Call Now Button